Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 जनयुद्ध, दोश्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजाती आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेका परिवारलाई रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

जनयुद्ध, दोश्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजाती आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेका परिवारलाई रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

2 हामी स्वयमसेवी अभियान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९

हामी स्वयमसेवी अभियान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९

3 मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७

मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७

4 सगरमाथा टिन्स क्लब (एसटीसी) बिउ कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६

सगरमाथा टिन्स क्लब (एसटीसी) बिउ कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६

5 विपद् खोज उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६

विपद् खोज उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६

6 विपद्व्य वस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७५

विपद्व्य वस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७५

7 सगरमाथा टिन्स क्लव (एसटीसी) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५

सगरमाथा टिन्स क्लव (एसटीसी) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction