Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७९

प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७९

2 प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९

प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९

3 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९

4 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९

प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९

5 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९

6 प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, २०७७

   प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, २०७७

7 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८

8 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८

प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८

9 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९

प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९

10 प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७

प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७

11 प्रदेश नं. १ बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७

12 प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७

प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७

13 प्रदेश नं. १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, २०७७

14 प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७

15 प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७

प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७

16 प्रदेश नं. १ प्रदेश वन ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ प्रदेश वन ऐन, २०७७

17 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७

18 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७

प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७

19 प्रदेश नम्बर १ प्रदेश बाताबरण संरक्षण ऐन,२०७६

प्रदेश नम्बर १ प्रदेश बाताबरण संरक्षण ऐन,२०७६

20 मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन, २०७६

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन, २०७६

21 सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६

सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६

22 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६

23 प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६

    प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६

24 प्रदेश विधुत ऐन, २०७६

प्रदेश विधुत ऐन, २०७६

25 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६

   प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६

26 प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन, २०७६

प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन, २०७६

27 प्रदेश भवन ऐन, २०७६

   प्रदेश भवन ऐन, २०७६

28 प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, २०७६

प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, २०७६

29 प्रदेश जाँचबुझ आयोग ऐन, २०७६

प्रदेश जाँचबुझ आयोग ऐन, २०७६

30 पर्यटन विकास ऐन,२०७६

पर्यटन विकास ऐन,२०७६

31 आर्थिक ऐन,२०७६

आर्थिक ऐन,२०७६

32 विपद्व्य वस्थापन ऐन २०७५

विपद्व्य वस्थापन ऐन २०७५

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction